Projekt Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy zrealizowany!

Otwarcie korytarza swobodnej migracji dla zwierząt żyjących w środowisku wodnym, które przyczyni się do odbudowy cennych ekosystemów, a tym samym do ochrony bioróżnorodności oraz bezpośrednio wpłynie na poprawę potencjału jednolitych części wód powierzchniowych oraz wartości wskaźników morfologicznych i biologicznych – to cel strategiczny projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2019-2023. Projekt właśnie został zakończony.

W ramach inwestycji zrealizowana została budowa i przebudowa 7 przepławek na rzekach:

 • Wiśle: Dwory i Smolice,
 • Sole: Bielany, Broszkowice,
 • Skawie: Wadowice, Podolsze i Grodzisko.

Przebudową objęto jednocześnie stopnie, na rzekach:

 • Wiśle, na tzw. Węźle Dwory i Węźle Smolice,
 • Skawie – w obrębie miejscowości Podolsze, Wadowice i Grodzisko,
 • Sole – w miejscowości Broszkowice.

Jedną z cech naturalnego środowiska rzecznego jest brak barier uniemożliwiających migrację organizmów wodnych, ale także hamujących ruch rumowiska. Przegrodzenie rzeki sztucznymi przegrodami zakłóca w istotny sposób możliwość poszukiwania przez ryby pokarmu, kryjówek czy miejsc na tarło, co wpływa na ich liczebność i kondycję, a w skrajnych przypadkach, gdy odcięty zostanie dostęp do tarlisk w górnych częściach rzek, może prowadzić do wyginięcia całych populacji. 

W położonych w dolnych odcinkach rzek Soły i Skawy oraz na odcinku Wisły pomiędzy ujściami tych rzek od dawna nie ma ryb dwuśrodowiskowych, takich jak łosoś, troć i jesiotr, a przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie gatunkowe na sąsiadujących ze sobą, ale oddzielonych jazami czy progami odcinkach rzeki.

Prace projektowe poprzedziła dokładna inwentaryzacja zabudowy hydrotechnicznej oraz konsultacje takich rozwiązań technicznych, które zapewniają likwidację barier migracyjnych dla organizmów wodnych przy zachowaniu dotychczasowych funkcji modernizowanych obiektów. Przyjęto rozwiązania „bliskie naturze” naśladujące warunki, jakie panują w naturalnej rzece.

W projektach uwzględniono wymagania migracyjne różnych gatunków ryb obejmujące: rozmiary, prędkości pływania, typowe zachowania, terminy wędrówek.

PRZEPŁAWKA DWORY

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Gromiec i Oświęcim.

W ramach zadania wykonano przepławkę techniczną dwuszczelinową o długości 244,0 m złożonej z 47 komór, przebudowano stopień – bystrze o długości 57,0 m, przebudowano opaskę kamienną o długości 93,5 m oraz wyposażono przepławki w urządzenie do monitoringu. Wprowadzono także rozwiązania dla turystyki kajakowej.

PRZEPŁAWKA SMOLICE

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień podpiętrzający w km 21+220 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Podolsze i Jankowice.

W ramach zadania wykonano przepławkę techniczną dwuszczelinową o długości 141,0 m złożoną z 28 komór oraz wyposażono przepławkę w urządzenia do monitoringu. Wprowadzono także rozwiązania dla turystyki kajakowej.

PRZEPŁAWKA WADOWICE

Budowa przepławki dla ryb na lewym brzegu rzeki Skawy omijającej próg piętrzący km 21+500 biegu rzeki w obrębie Wadowic.

W ramach zadania wykonano przepławkę dwufunkcyjną(dla ryb i dla kajakarzy) „szczotkową” o długości 96 m, zbudowano korytarz kamienny na wylocie z przepławki oraz gurt kamienny poniżej umocnień kamiennych wypadu stopnia o dł 57 m. Przebudowano także drenażowe ujęcie wody dla Wadowic

PRZEPŁAWKA GRODZISKO

Budowa przepławki dwuszczelinowej dla ryb na lewym przyczółku jazu w m. Grodzisko, gm. Zator w km 8+975 rzeki Skawa.

W ramach zadania zlikwidowano istniejącą przepławkę w prawym przyczółku jazu, zbudowano techniczną przepławkę dwuszczelinową o dł. 136 m w ilości 28 szt. komór, częściowo rozebrano istniejącą przepławkę jednoszczelinową, zbudowano koryto quasi-naturalne o dł. 136 m, zamontowano urządzenia do monitoringu migracji ryb oraz wykonano trasę do przeciągania kajaków o dł. ok 100 m.

PRZEPŁAWKA PODOLSZE

Budowa przepławki dla ryb w korycie rzeki Skawa w km 1+260 na stopniu wodnym w m. Podolsze, gm. Zator.

W ramach zadania przebudowano istniejący wypad stopnia betonowego na bystrze z głazów kamiennych o nieregularnych komorach tzw. „plaster miodu”, zbudowano opaskę brzegową z narzutu kamiennego, rampę dla spływu kajaków w formie kanału żelbetowego z zamocowanymi elementami szczotkowymi w dnie oraz zabudowę narzutem kamiennym wyrwy dennej powyżej korpusu stopnia.

PRZEPŁAWKA BIELANY

Budowa przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

W ramach zadania zbudowano przepławkę w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany. Zakres prac obejmował:

 • budowę przepławki ryglowej w formie koryta obiegowego przy bystrzu w km 16+200 biegu rzeki Soły,
 • przebudowę opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutu kamiennego,
 • rozbudowę bystrza narzutem kamiennym,
 • budowę poprzeczki z koszy siatkowo-kamiennych.

PRZEPŁAWKA BROSZKOWICE

Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

W ramach zadania przebudowano istniejącą przepławkę na nową przepławkę jednoszczelinową z wykorzystaniem elementów starej przepławki przy jazie w stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły o parametrach. Długość obecnej przepławki wynosi 166 m.

W ramach nadzoru przyrodniczego wykonano inwentaryzację przyrodniczą obszaru robót oraz prowadzono systematyczne wizyty monitoringowe w obszarze inwestycji. Stały monitoring procesu budowlanego miał na celu zapobieganie ewentualnym szkodom w środowisku naturalnym spowodowanym pracami w korycie rzeki.

Działania nadzoru przyrodniczego skupiały się na monitorowaniu prac budowalnych pod kątem ich zgodności z zapisami zawartymi w decyzji środowiskowej oraz przepisami o ochronie gatunków i siedlisk przyrodniczych. Zalecano odpowiednie metody przeciwdziałania mąceniu, w tym różne techniki oddzielania placu budowy od nurtu w taki sposób, by prace mogły być prowadzone „na sucho”.

W ramach prowadzonego nadzoru przeprowadzono odbyto szereg spotkań i konsultacji dotyczących propozycji zmian projektu, korzystnych z punktu widzenia możliwości pływackich ryb, m.in. zapewnienia odpowiedniej szorstkości w dnie kanału przepławki czy też dokonanie korekty konstrukcji bystrza poprzez zamianę ułożenia/dosypania kamieni w dnie.

Zespół przyrodniczy prowadził na bieżąco monitoring ichtiofauny w rejonie prowadzonych prac. W przypadkach, gdy ryby zostawały uwięzione w obniżonych zastoiskach przenoszono je do głównego nurtu rzeki.

W razie konieczności zalecano montaż płotków ograniczających nieplanowaną migrację małych ssaków i dokonywano na bieżąco ich przeglądu.

W ramach zadania prowadzono również monitoring hydrauliczny przepławek, obejmujący badania w dwóch etapach: wstępnym, tj. na sucho przed puszczeniem wody oraz na mokro po uruchomieniu przepływu wody przez przepławkę. Na suchej przepławce wykonywano audyt poprawności przepławki pod kątem jej zgodności z projektem i zalecanymi standardami w tym zakresie.

Na końcową ocenę parametrów hydraulicznych przepławki składały się dwie składowe: ocena wabienia ryb do wejścia przepławki oraz ocena możliwości przejścia przez samą przepławkę, która obejmowała wewnętrzne parametry hydrauliczne przepławki, takie jak prędkość wody, głębokość, spadek międzykomorowy, rozproszenie energii i wewnętrzne turbulencje.

Przyjęto założenie, że przepławkę powinny pokonać wszystkie gatunki ryb żyjące w rzece.

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Całkowity koszt inwestycji to 61,4 mln zł.

Spotkanie informacyjne

Budujemy przepławki  – łączymy podzielone odcinki korytarza rzecznego.
 
Więcej o tym można było się dowiedzieć na drugim spotkaniu informacyjnym projektu “Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skaw”.🏞.
 
Tym razem spotkaliśmy się w Wadowicach gdzie omówiliśmy🎤 etapy i zastosowane rozwiązania do budowy🏗️ przepławek. 

Otwarcie korytarza swobodnej migracji dla zwierząt

Otwarcie korytarza swobodnej migracji dla zwierząt żyjących w środowisku wodnym🐟,
odbudowa cennych ekosystemów, a tym samym ochrona bioróżnorodności – tak można opisać projekt Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy🏞.
 
Więcej o tym projekcie można było się dziś dowiedzieć na pierwszym spotkaniu informacyjnymℹ️, na którym omówiliśmy🎤 etapy i zastosowane rozwiązania do budowy🏗️ przepławek.
 

Przepławka Dwory

Opis

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Gromiec i Oświęcim. W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących eleme ntów:

 • Budowa przepławki technicznej dwuszczelinowej, długość 244 m 47 szt. komór,
 • Przebudowa stopnia – bystrza, długość
 • Przebudowa opaski kamiennej, długość 93,5 m,
 • Wyposażenie przepławki i montaż urządzeń do monitoringu.

Stan aktualny

·         Została zakończona zasadnicza przebudowa stopnia – bystrza. Zakończono układanie narzutu i głazów kamiennych na całym bystrzu.

·         Budowa przepławki w trakcie realizacji. Zostało zakończone pogrążanie ścianek szczelnych, została wykonana została płyta denna przepławki. Zostały zakończone prace przy betonowaniu ścian, przegród oraz stropu przepławki.

·         Zakończono montaż krat w stropie przepławki.

·         Zakończono wykonanie systemu monitoringu CCTV.

·         Przeprowadzono wstępny montaż i uruchomienie urządzenia do monitoringu ryb wraz ze szkoleniem dla pracowników.

·         Trwają prace zakończeniowe oraz mające na celu przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

·         Nadzór przyrodniczy wykonał sprawdzenie działania przepławki pod względem hydraulicznym. Wyniki potwierdziły poprawność wykonania obiektu. W dniu 09.05.2023r. uzyskano zaświadczenie od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Krakowie o braku sprzeciwu odnośnie przystąpienia do uzytkowania obiektu budowlanego.   

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

 • Nadzór autorski realizowany przez firmę WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski realizowany jest przez Panią Agnieszkę Borowiec – Żuchowicz
 • Nadzór przyrodniczy realizowany jest przez Zakład Badań Ekologicznych

Kalendarium Zadania

 • W dniu 19.01.2021 podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm: Ślepecki Jerzy Zakład  Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ”, Kemad sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie spółką z o. o.
 • W dniu 19.03.2021 r. podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych.
 • W dniu 26.01.2021 r. przekazano Wykonawcy teren budowy.

Autor: wykonawca robót

Przepławka Smolice

Opis

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień podpiętrzający w km 21+220 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Podolsze i Jankowice. W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących elementów:

 • Budowa przepławki technicznej dwuszczelinowej, długość 141 m, 28 szt. komór.
 • Wyposażenie przepławki i montaż urządzenia do monitoringu.

Stan aktualny

 • Budowa przepławki w trakcie realizacji. Zostało zakończone pogrążanie ścianek szczelnych. Wykonano kotwy gruntowe wzmacniające stabilność istniejącej ścianki larsena oraz zwiększono stabilność podłoża pod przepławką poprzez wykonanie jet – groutingu. Zostały zakończone prace ziemne. Została wykonana płyta denna. Zakończone zostały roboty przy betonowaniu ścian. Trwają prace przy betonowaniu przegród komory przepławki. Kończą się prace związane z budową kanału kablowego biegnącego do elektrowni wodnej. W przygotowaniu elementy prefabrykowane do wykonania stropu przepławki.

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

 • Nadzór autorski realizowany przez firmę WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski realizowany jest przez Panią Agnieszkę Borowiec – Żuchowicz
 • Nadzór przyrodniczy realizowany jest przez Zakład Badań Ekologicznych

Kalendarium Zadania

 • W dniu 17.06.2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm: Ślepecki Jerzy Zakład Robót Inżynieryjnych „EKOINŻ” i Kemad sp. z o.o.
 • W dniu 20.07.2021 r. podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych.
 • W dniu 20.07.201 r. przekazano Wykonawcy teren budowy.

Przepławka Wadowice

Opis

Budowa przepławki dla ryb na lewym brzegu rzeki Skawy omijającej próg piętrzący km 21+500 biegu rzeki w obrębie Wadowic.

W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących elementów:

 • Budowa przepławki dwufunkcyjnej (dla ryb i dla kajakarzy), „szczotkowej” długość 96 m, 32 szt elementów szczotkowych,
 • Budowa koryta kamiennego na wylocie z przepławki,
 • Budowę gurtu kamiennego poniżej umocnień kamiennych wypadu stopnia dl 57 m
 • Przebudowa drenażowego ujęcia wody dla Wadowic

Stan aktualny:

Wykonawca zakończył I etap budowy związany z usunięciem kolidujących z zasadniczą inwestycją sieci wodociągowych. Wybudowane sieci uzyskały pozwolenie na użytkowanie i zostały przekazane Użytkownikowi.

Wykonano kamienny gurt zamykający na stanowisku dolnym, oraz większość prac przy kamiennym korycie wylotowym.

Do wykonania pozostaje jeszcze montaż szczotek imitujących trawę, połączenie kanału przepławki z korytem kamiennym, oraz likwidacja grodzy II etapu i odtworzenie lewego brzegu rzeki wzdłuż przepławki.

Roboty betonowe przy realizacji koryta przepławki dobiegają końca. Zaawansowanie robót żelbetowych na koniec maja wynosi >99% 

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

 • Nadzór autorski realizowany przez firmę WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski realizowany jest przez MGBI Ryszard Zima
 • Nadzór przyrodniczy realizowany jest przez Zakład Badań Ekologicznych
 • Generalnym Wykonawcą jest PPU Wolimex

Kalendarium Zadania:

W dniu 15.06.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z firmą PPU Wolimex, oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą MGBI Ryszard Zima;

W dniu 11.07.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych

W dniu 22.06.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla zadań Wadowice, Podolsze i Grodzisko na rzece Skawa

W dniu 16.02.2023 Starosta wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drenażowego ujęcia wody i sieci wodociągowej

W dniu 23.02.2023 powyższa Decyzja stała się ostateczna.

W dniu 24.02.2023 dokonano końcowego odbioru robót polegających na przebudowie drenażowego ujęcia wody i budowie sieci wodociągowej.

Przepławka Grodzisko

Opis

Budowa przepławki dwuszczelinowej dla ryb na lewym przyczółku jazu w m. Grodzisko, gm Zator w km 8+975 rzeki Skawa.

W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących elementów:

 • likwidację istniejącej przepławki w prawym przyczółku jazu,
 • budowę technicznej przepławki dwuszczelinowej dł. 136 m, ilość komór 28 szt.,
 • częściowej rozbiórkę istniejącej przepławki jednoszczelinowej,
 • budowę koryta quasi-naturalnego dł 136 m,
 • wyposażenie przepławki i montaż urządzenia do monitoringu migracji ryb,
 • trasy do przeciągania kajaków dł. ok 100 m

Stan aktualny:

 • Zakończono już roboty przy korycie przepławki oraz przy korycie quasi-naturalnym.
 • Obecnie realizowana jest rampa dla kajakarzy gdzie zaawansowanie robót wynosi ok. 80%.
 • Do zakończenia prac pozostaje rampa wejściowa dla kajaków i rozebranie grodzy budowlanej.

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

 • Nadzór autorski realizowany przez firmę WTU sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski realizowany jest przez MGBI Ryszard Zima
 • Nadzór przyrodniczy realizowany jest przez Zakład Badań Ekologicznych
 • Generalnym Wykonawcą jest PPU Wolimex

Kalendarium Zadania

 • W dniu 15.06.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z firmą PPU Wolimex, oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą MGBI Ryszard Zima
 • W dniu 11.07.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych
 • W dniu 22.06.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla zadań Wadowice, Podolsze i Grodzisko na rzece Skawa

Przepławka Podolsze

Opis

Budowa przepławki dla ryb w korycie rzeki Skawa w km 1+260 na stopniu wodnym w m. Podolsze, gm. Zator.

W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących elementów:

 • przebudowę istniejącego wypadu stopnia betonowego na bystrze z głazów kamiennych o nieregularnych komorach tzw „plaster midu”,
 • budowę opaski brzegowej z narzutu kamiennego,
 • budowę rampy dla spływu kajaków w formie kanału żelbetowego z zamocowanymi elementami szczotkowymi z dnie,
 • zabudowę narzutem kamiennym wyrwy dennej powyżej korpusu stopnia

Stan aktualny

 • Wykonawca zakończył układanie bloków skalnych “plastra miodu” przepławki.
 • Obecnie trwają prace przy budowie żelbetowego koryta kanału/rampy dla kajakarzy. Zaawansowanie robót żelbetowych wynosi ok. 80%.

   

 • Termin zakończenia kontraktu dla wszystkich zadań na Skawie to 30.07.2023 r.

Kalendarium Zadania

 • W dniu 15.06.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z firmą PPU Wolimex, oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą MGBI Ryszard Zima
 • W dniu 11.07.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych
 • W dniu 22.06.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla zadań Wadowice, Podolsze i Grodzisko na rzece Skawa
 • W dniu 12.12.2022 roboty budowlane zostały wstrzymane z uwagi na wysoki stan wód w rzece.

Przepławka Bielany

Opis

Budowa przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

W ramach zadania przewidziano budowę przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany. Zakres prac obejmuje:

 • budowę przepławki ryglowej w formie koryta obiegowego przy bystrzu w km 16+200 biegu rzeki Soły,
 • przebudowę opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutu kamiennego,
 • rozbudowę bystrza narzutem kamiennym,
 • budowę poprzeczki z koszy siatkowo-kamiennych.

Głębokość przepławki będzie wynosić ok. 2,5 m.
Parametry przepławki:

 • długość przepławki – 120 m,
 • odległość między pierwszym i ostatnim ryglem – 112 m,
 • szerokość dna – 2,0 m,
 • nachylenie skarp – 1 : 1,5
 • ilość rygli – 17 szt.,
 • odległość między ryglami – 7,0 m.

 

Stan aktualny:

Został wykonany poniższy zakres robót:

        roboty pomiarowe,

        wycięcie i karczowanie zakrzaczeń,

   istniejące bystrze zlokalizowane na rzece Sole zostało uzupełnione głazami kamiennymi, roboty w rejonie bystrza zakończono,

        wykonano rozbiórkę istniejących budowli siatkowo – kamiennych oraz poprzeczek zlokalizowanych na cyplu,

        wytyczono i wykopano obejście bystrza,

        wykonano tamę poprzeczną z koszy siatkowo – kamiennych na wyściółce z faszyny,

        wykonano opaskę brzegową z narzutu kamiennego na lewym brzegu rzeki Soły,

         trwają roboty związane z montażem konstrukcji drewnianych z drewna dębowego oraz wykonaniem narzutu kamiennego z głazów w obejściu bystrza.

 

Nad poprawnością przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:

        Nadzór autorski –  WTU sp. z o.o.

        Nadzór inwestorski – Agnieszka Żółtowska

        Nadzór przyrodniczy – Zakład Badań Ekologicznych

  Wykonawca – konsorcjum firm: PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J.

 

Kalendarium zadania:

W dniu 31.08.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J.

W dniu 15.11.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych

W dniu 06.09.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla przebudowy przepławki w Broszkowicach.

W dniu 04.10.2022r. dokonano odbioru częściowego za III kwartał 2022.

W dniu 04.01.2023. dokonano odbioru częściowego za IV kwartał 2022.

W dniu 05.04.2023 dokonano odbioru częściowego za I kwartał 2023.

Planowany termin zakończenia robót – do 4 czerwca 2023r.

Przepławka Broszkowice

 • Opis

Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

W ramach zadania przewidziano przebudowę istniejącej przepławki na nową przepławkę jednoszczelinową z wykorzystaniem elementów starej przepławki przy jazie w stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły o parametrach:

 • szerokość przepławki „netto” – 2,0 m, 
 • długość komory „netto” – 3,4 m, 
 • ilość szczelin – 1 szt., 
 • szerokość szczeliny – 0,35 m, 
 • napełnienie w szczelinie – 1,0 m,
 • spad pomiędzy komorami – 0,10 m,
 • ilość komór – 19 szt.,
 • długość przepławki – 166 m.

Istniejące przegrody są przeznaczone do rozbiórki, w ich miejsce zostaną wykonane nowe w rozstawie i parametrach umożliwiających migrację ryb łososiowatych. Mury boczne i dno przepławki pozostaną w niezmienionym kształcie. Nowe dno będzie wyprofilowane pomiędzy przegrodami tak, aby różnica poziomów pomiędzy nimi wynosiła 10 cm. Na pozostałych odcinkach przepławki dno będzie w poziomie. Poziom nowoprojektowanego dna osiągnięty zostanie poprzez wyłożenie materiałem żwirowym o zróżnicowanej frakcji.

Dodatkowo zostaną wykonane:

 • stanowisko do monitoringu,
 • pomosty dla kajaków w formie drewnianych belek przytwierdzonych do istniejącego, betonowego ubezpieczenia skarp,
 • zasilanie i sterowanie niezbędne do prowadzenia monitoringu.

Stan aktualny

 • Został wykonany poniższy zakres robót:

          roboty pomiarowe,

          wycięcie i karczowanie zakrzaczeń,

          odsłonięcie przepławki z płyt przykrywczych,

          usunięcie namułu z przepławki,

          zakończenie wykonania cokołów żelbetowych w komorze przepławki,

          wypełnienie komory przepławki narzutem kamiennym,

          wbicie ścianek szczelnych na wlocie do przepławki,

          wykonanie narzutu kamiennego na wlocie do przepławki;

                    –        wykonanie cokołu betonowego pod monitoring;                                                                                                            zakup elementów stałych i ruchomych mobilnego systemu zamknięcia remontowanego                                  przepławki;                                                                                                                                                                            uzupełnienie uszkodzonych płyt przykrywczych (częściowo nowe, częściowo uzupełnienie                                ubytków w starych płytach.

 • Nad poprawą przebiegu procesu inwestycyjnego czuwają:                                                                                         – Nadzór autorski: WTU Sp. z o.o.;                                                                                                                                    – Nadzór inwestorski: Agnieszka Żółtowska;                                                                                                                  – Nadzór przyrodniczy: Zakłada Badań Ekologicznych;                                                                                                  –  Wykonawca – konsorcjum firm: PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk –              Ryszard Biedroń Sp.J.

Kalendarium zadania

 W dniu 31.08.2022 podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm PBM Sułkowscy Sp.J, Zakład Melioracyjno –    Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.J.

 W dniu 15.11.2022 podpisano umowę na Nadzór Przyrodniczy z firmą Roman Żurek Zakład Badań Ekologicznych

W dniu 06.09.2022 przekazano Wykonawcy teren budowy dla przebudowy przepławki w Broszkowicach.

W dniu 04.10.2022r. dokonano odbioru częściowego za III kwartał 2022.

W dniu 04.01.2023. dokonano odbioru częściowego za IV kwartał 2022.

W dniu 05.04.2023 dokonano odbioru częściowego za I kwartał 2023. 

Planowany termin zakończenia robót – do 4 czerwca 2023r.

Logo Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do realizacji projektu