Strategiczny cel Projektu

Otwarcie korytarza swobodnej migracji dla zwierząt żyjących w środowisku wodnym, które przyczyni się do odbudowy cennych ekosystemów, a tym samym do ochrony bioróżnorodności oraz bezpośrednio wpłynie na poprawę stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz wartości wskaźników morfologicznych i biologicznych

Cele Projektu

  • poprawa stanu ekologicznego JCWP oraz odtworzenie historycznych korytarzy migracyjnych pomiędzy Wisłą, Sołą i Skawą;
  • przywrócenie naturalnego ruchu rumowiska rzecznego, prowadzące do ograniczenia niepożądanej erozji dennej koryt rzecznych;
  • przywrócenie ekologicznej ciągłości powierzchniowych wód płynących oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 na odcinku objętym Projektem;
  • zwiększenie szansy na zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz adaptację do zmian klimatycznych prowadzącą do uodpornienia ekosystemu na klęski żywiołowe;
  • wykonanie urządzeń umożliwiających przeprawę kajaków i łodzi przez istniejące poprzeczne budowle hydrotechniczne.

Korzyści z realizacji Projektu

  • rozwiązanie problemu przeprawy małych łodzi oraz kajaków przez jazy/stopnie wodne – rozwój turystyki kwalifikowanej;
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin położonych w dolnych odcinkach rzek Soły i Skawy oraz na odcinku Wisły pomiędzy ujściami tych rzek;
  • utrzymanie ciągłości i ochrony korytarzy ekologicznych;
  • dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez zaspokajanie potrzeb środowiska naturalnego przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb społeczeństwa

Projekt spełnia zasady określone w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, uwzględniając potrzeby społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Projekt realizuje politykę UE w dziedzinie ochrony środowiska dotyczącą efektywnego gospodarowania zasobami.

Założenia i cele strategiczne Projektu są zgodne z celami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Projekt jest realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Wartość projektu: 60 323 009,69 zł

Dofinansowanie z UE: 51 274 558,23 zł

Czas realizacji: 2019–2023 r.

Logo Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do realizacji projektu