Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej projektu Odtworzenia ciągłości ekologicznej Wisły
i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy.

  • Data publikacji strony internetowej: 09-09-2022
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Strona posiada ruchome banery. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 09-09-2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Wróbelkoordynator.dostepnosci@wody.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669986513. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. Jedno z wejść do siedziby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zostało wyposażone w pochylnię umożliwiającą wjazd osoby na wózku do pomieszczeń kancelarii oraz dedykowany dzwonek, który jest sygnałem dla pracowników o ewentualnej wizycie osoby niepełnosprawnej. Wewnątrz znajduje się stanowisko recepcyjne umożliwiające obsługę klientów oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pośrednictwem sekretariatu. W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budyniem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w pasie drogowym ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdują się wydzielone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacja mobilna

Informatyczny System Osłony Kraju dla Android

Informatyczny System Osłony Kraju dla IOS

 

Logo Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do realizacji projektu